Khách sạn

DOUBLE ROOM (không cửa sổ)

DOUBLE ROOM (có cửa sổ)

COUPLE ROOM (có cửa sổ)

TWIN ROOM (có cửa sổ)

TRIPLE ROOM (có cửa sổ)

DOUBLE ROOM (không cửa sổ)

DOUBLE ROOM (có cửa sổ)

SINGLE ROOM ( không cửa sổ)

TRIPLE ROOM (không cửa sổ)

Đặt phòng ngay